Избор на категория
Кошница с продукти

Общи условия

I. Предмет

Чл. 1 (1) Настоящите общи условия са предназначение за регулиране на отношенията между Цачева ЕООД (Нануленд), наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Нануленд“, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“.

(2) Приемането на насточщите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(3) Доставчикът не се задължава да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия. Това става чрез маркиране на полето „ Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при финализиране на поръчката (като гост) или в рамките на процедурата по регистрация (за регистрирани потребители).

(4) Маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” говори недвусмислено, че Ползвателят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме и се съгласява с тях.

II. Данни за доставчика

Чл. 2 (1) Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика : Цачева ЕООД

2. Седалище и адрес на управление : гр. Ловеч, ул. Маестро Камен Луков №2

3. Адрес за кореспонденция : гр. Ловеч, ул. Маестро Камен Луков №2

4. Данни за кореспонденция : Email :office@nanuland.bg, sales@nanuland.bg, тел: +359 893 919 355

5. Вписване в публични регистри : ЕИК 206858260

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес : гр. София, ул. “Иван Евстратие Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес:1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

Тел.: 02/980 2524

Факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. Характеристики на онлайн магазин Нануленд

Чл. 3. Нануленд е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.nanuland.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко – продажба и доставка на предлаганите от онлайн магазин Нануленд стоки, включително следното:

1. Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на онлайн магазин Нануленд и използване на подълнителните услуги за предоставяне на информация

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с онлайн магазин Нануленд чрез интерфейса на интернет страницата на Доставчика.

3. Да сключват договори за покупко – продажба и доставка на стоките, предлагани от онлайн магазин Нануленд

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с онлайн магазин Нануленд. Съгласно поддържаните от онлайн магазин Нануленд начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от онлайн магазин Нануленд

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на онлайн магазин Нануленд в Интернет

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.(1) Ползвателите сключват договор за покупко – продажба на стоките, предлагани от онлайн магазин Нануленд чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет на адрес http://nanuland.bg или друго средство за комуникация от разстояние

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от онлайн магазин Нануленд и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на онлайн магазин Нануленд в Интернет и след изричното потвърждение на поръчката от страна на Доставчика.

(4)Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Информация за доставка.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Преди приключване на поръчката Ползвателят може да види крайната цена, която трябва да заплати за продукта плюс доставката и може да се откаже от нея. Цена на доставката може да се види на страницата на онлайн магазин Нануленд  тук.

(6) В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена в разумен срок, заради забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответната стока, или поради изчерпана наличност, онлайн магазин Нануленд ще Ви уведоми за това. Ще Ви бъде предложен аналогичен по качества и цена продукт. Ако това предложение Ви удовлетворява, ние ще го добавим към поръчката и ще извадим липсващия продукт от нея. Няма да бъдат предприемани никакви действия по доставка преди Вашето изрично потвърждение по електронен път.

(7) Доставчикът не гарантира наличност на продуктите при финализиране на поръчката. Това става при потвърждението, което ще получите по Вашият email, който сте оставили при регистрацията на Вашия профил, или който сте оставили при завършването на поръчката като Гост.

Чл. 6 (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко – продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2)Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. Използване на онлайн магазин Нануленд

Чл. 7 (1) За да изпозлва онлайн магазин Нануленд за сключване на договори за покупко – продажба на стоки като регистриран потребител, е необходимо да въведе избран от него email адрес и парола.

(2) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна

(5) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

(6) При подаването на поръчка от страна на Ползвателя със статут гост, за да бъде финализирана поръчката е необходимо, да се съгласи с настоящите Общи условия. Това става чрез маркиране на отметка на бутона “Съгласие с Общи условия”

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 8 (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в онлайн магазин Нануленд

(2) Договорът се сключва на български език

(3) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика и потвърждението от страна на Доставчика по подходящ начин чрез електронни средства.

(4) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9 Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1). Поръчка със статут на Ползвателя „Гост“:

1. Избиране на един или повече продукти, предлагани на сайта на Доставчика и добавянето им в пазарската кошница чрез натискане на бутона „Купи“

2. Предоставяне на данни за извършване на доставката ( три имена, email, на който да получите потвърждение за поръчката, Ваш адрес или адрес на офис на куриер, от който желаете да си получите пратката и Ваш телефонен номер)

3. Избор на начин на плащане, можете да разгледате тук

4. Запознаване и съгласяване с настоящите Общи условия чрез натискане на бутона „ “Съгласие с Общи условия” на страницата за поръчка

5. Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика

6. Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес.

(2) Поръчка със статут на Ползвателя на регистриран потребител

1. Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта. При регистрацията Вие се съгласявате с настоящите Общи условия

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с email и парола

3. Избиране на един или повече продукти, предлагани на сайта на Доставчика и добавянето им в пазарската кошница чрез натискане на бутона „Купи“

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката

5. Избор на начин на плащане, можете да разгледате тук

6. Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика

7. Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес.

(3) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност при липса на наличност на даден продукт към момента на поръчка от страна на Ползвателите. В този случай е валиден редът, описан в Чл. 5, ал. 6,7.

(4) В резултат на грешка при въвеждането на информацията на Сайта, технически проблем или неоторизирана (хакерска) намеса в информационната система на Доставчика.

(5) Сключените договори за покупко – продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя, Доставчикът предоставя сключения договор за покупко – продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес.

VI. Задължения на Доставчика, рекламация и връщане на продукт

Чл. 10 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на онлайн магазин Нануленд.

(2) Цената на стоките е с включени всички данъци и се определя от Доставчика

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация преди сключването на договора за покупко – продажба. За условията и начините на доставка можете да прочетете тук

(4) Начинът на плащане се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика тук

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на онлайн магазин Нануленд преди сключването на договора за покупко – продажба.

(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и разходите на дсотавка

Чл. 11 (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за склщчените с потребителя договори за покупко – продажба на стоки и тяхната доставка

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стока преди или в момента на доставката им

Чл. 12 (1) При покупка онлайн, Ползвателят има право, съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от четринадесет дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай онлайн магазин Нануленд (Цачева ЕООД) ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(2) Правото на отказа по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира

2. За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка

3. За доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерйни и козметични продукти

4. За продукти, които са върнати в лош търговски вид, използвани или с нарушена цялост на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на стока по ал. 1

(5) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на точи член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят може да използва стандартния формуляр за ОТКАЗ, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на ДОставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1

Чл. 13 (1) Ползвателят има право на рекламация при:

1. Фабричен дефект

2. Несъответствие с поръчаната стока

3. Констатирани липси

В тези случаи всички разходи за обратна доставка са за сметка на онлайн магазин Нануленд (Цачева ЕООД).

(2) Потребителят има право на:

1. Възстановяване на сумата /извършва се по банков път по сметка, предоставена от клиента и след получаване на продукта обратно или получаване на доказателство, че продуктът е изпратен обратно, в зависимост от това, което се е случило по-рано/

2. Замяна на стоката / при невъзможност за замяна със същата стока се предлага аналогична стока по цена и характеристики. Ако не е възможно се възстановява сумата/

3. Ремонт

4. Отбив от цената

Чл. 14 (1) Стоките, поръчани от онлайн магазин „Нанулаенд“ се доставят с наш куриер или с куриерска фирма до Ваш личен адрес или до офис на куриер, както сте указали в заявката. 

(2) Срокът на изпълнение на поръчката е до 2-3 работни дни, освен в случаите, когато поръчаният от Вас продукт не е наличен на склад и трябва да бъде доставен от официалния вносител на марката за страната. Тогава ще получите уведомление за срока на изпълнение на поръчката.

(3) В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена в разумен срок (до 30 работни дни от датата на поръчката), заради забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответната стока, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или имейл, като при възможност ще Ви бъде предложен аналогичен артикул със същото качество и цена.

Чл. 15 (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите

(2)Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на дсотавката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго

(3) Поръчаната стока може да бъде получена само от лицето, което е направило поръчката или лице, което е упълномощено пред Доставчика ( по телефона или електронен път). Всичко това се вписва в товарителницата.

(4) В случай, че на посочения адрес за доставка не мъде намерено лицето по ал. 3 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на настоящата поръчка

Чл. 16 (1) Начини и цена за осъществяване на доставката:

1. Цената за доставка е безплатна над 79 лв. Под тази сума, цената за доставка до офис на Спиди или до Ваш адрес е 5 лв (когато имате намерение плащането да бъде осъществено чрез карта, Ви препоръчваме поръчката да бъде за офис на Спиди, за да имате гаранция, че на обекта има ПОС терминал. Куриерите не винаги са оборудвани с такъв.)

2. Работим с куриерска фирма Спиди. При желание от страна на клиента за изпълнение на поръчката от друга куриерска фирма, разликата в цената е за Ваша сметка и се начислява допълнително към поръчката. Ако поръчката Ви отговаря на условието за безплатна доставка и искате да бъде доставена от куриер, различен от Спиди, ще трябва да заплатите доставката в пълен размер по тарифата на съответния куриер.

3. Доставки се извършват само до адреси на територията на Република България. Доставка извън странта се извършва единствено срещу предварително заплащане на пълната стойност на продукта с банков превод и при предварително съгласувана цена на доставката.

4. Поръчки, направени след 16:00 часа в петък , събота и неделя се обработват и изпращат в първия работен ден.

5. Разликата между реалната цена за доставка и цената от 5 лв. за доставка, както и безплатната доставка се поемат от доставчика – онлайн магазин Нануленд (Цачева ЕООД).

(2) Плащането се осъществява при доставката от куриера ( наложен платеж ) или по банков път авансово.

(3) Преди да направите плащане с банков превод Ви съветваме да се свържете с нас, за да уточним наличността на артикулите, които сте поръчали. Таксите за банков превод са за сметка на клиента и зависят от банката, която сте избрали. Продуктите ще Ви бъдат изпратени едва когато сумата за поръчката бъде получена от наша страна. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече в момента на постъпването на парите в нашата банкова сметка

Банка – Райфайзен Банк

IBAN – BG93RZBB91551010305293

Получател : Цачева ЕООД

VII. Защита на личните данни

Чл. 16 (1)Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само не e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адреса тук

Чл. 17 (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил стоите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „ Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адреса тук

VIII. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 18 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на онлайн магазин Нануленд, които имат регистрация

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14 дневен срок, че ги отхвърля

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, прирегистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него

Чл. 19 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес nanuland.bg , заедно с всички допълнения и изменения в тях

IX. Прекратяване

Чл. 19 Настоящите общи условия и договора на Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора

2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид

3. Едностранно, ас предизвестие от всяка от страните в сучай на неизпълнение на задълженията на другата страна

4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си

5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи

6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на онлайн магазин Нануленд. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко – продажба остават в сила и подлежат на изпълнение

7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона на защита на потребителите

X. Други условия

Чл. 20 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор

Чл. 21 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

Чл. 22 Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите

Чл. 23 Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелствата, които Цачева ЕООД чрез nanuland.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на неопределима сина, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика.

XI. Гаранционни условия

Чл. 24 (1) Всички продукти, предлагани от онлайн магазин Нануленд, са с 2 години гаранция от датата на закупуване, с изключение на продуктите, за които изрично е опоменато друго.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената, когато за отстраняване на несъответствието търговецът предложи да се извърши ремонт на стоката или да я замени с нова.

(3) Срокът за ремонт е един месец, но ние ще направим всичко възможно да Ви върнем стоката по най-бързия възможен начин.

(4) При настъпване на три рекламации за даден продукт, търговецът е длъжен да удовлетвори искане на потребителя за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума.

(5) Претендиране за разваляне на договора не е основателно при незначително съответствие на стоката с договора.

(6) Гаранцията отпада или не се обслужва безплатно в следните случаи:

1. Не сте запазили платежния документ

2. Не са спазени указанията за сглобяване и профилактика

3. При повърхностни наранявания, получени по време на експлоатация

4. Повредата е в следствие на претоварване или небрежна експлоатация

5. Върху стоката има намеса от неоторизиран сервиз или от потребителя

6. Дефектите са получени от атмосферни влияния, счупвания след удар, употребата на агресивни препарати и др подобни

(7) При стоките, при които има части, които подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката, ремонтът се заплаща. Такива части са:

1. За детски колички – дамаска, чанта, покривало, сенник, гуми, багажник, дъждобран, цип, тик – так копчета, аксесоари

2. За столчета за кола – дамаска, сенник, покривало, аксесоари

3. За играчки – гуми, акумулатори, батерии, аксесоари

(8) Редът за предявяване на рекламация по гаранция е както следва :

1. Свържете се с нас на някой от следните начини за контакт : Контактна страница

2. Ние ще Ви отговорим с инструкции къде да изпратите продукта

3. Необходимо е да пазите касовата бележка, гаранционната акарта (ако има издадена), и фактурата, ако е издадена такава. При липса на някой от необходимите документи, може да Ви бъде отказана гаранцията